Ochrana osobních údajů

 

KONCEPCE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Dále jen "Koncepce" nebo "Koncepce ochrany údajů")

1. Základní ustanovení

1.1. Historie

V České republice se stává / stalo se přímo použitelným nové nařízení EU o ochraně údajů 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR, dále jen: „Nařízení ” nebo „GDPR”). Společnost je ve smyslu nařízení správcem, to znamená, že se nařízení má aplikovat i ve vztahu k Vašim údajům zpracovávaných společností.

1.2 Účel Koncepce

Koncepce je zaměřena na stanovení pravidel a zásad v oblasti ochrany údajů a zpracování údajů sledovaných, uplatňovaných a považovaných za rozhodující společností WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (dále také jako „Správce”, nebo„Společnost”) politiku ochrany a zpracování údajů Společnosti.

1.3. Právní předpisy

Při ustanovení obsahu Koncepce společnost kromě Nařízení se zvláštním ohledem zohlednila ustanovení zákona CXII. z roku 2011 („Infotv.”) o právu na sebeurčení a svobodu informací, zákona V. z roku 2013 o Občanském zákoníku („Ptk.”); zákona XLVIII. z roku 2008 („Grtv.”) o základních podmínkách a omezeních hospodářské reklamní činnosti.

1.4.Účinnost

Účinnost Koncepce se vztahuje na zpracování údajů, které souvisejí s prodejní činností Společnosti (včetně webové stránky provozované Společností pod doménou http://www.ssangyong.cz, www.rextonsuv.cz – dále jen „Webová stránka”).

Účinnost Koncepce se nevztahuje na služby a zpracování údajů právními subjekty, ke kterým vede odkaz uvedený na webové stránce/webových stránkách provozovaných Společností, jakož ani na zpracování údajů právními subjekty, z informací, informačních zpravodajů a reklamních listů z údajů, o kterých se Subjekt dozvěděl na Webové stránce Společnosti.

1.5. Úprava Koncepce

1.5.1. Společnost si vyhrazuje právo upravit Koncepci jednostranným rozhodnutím

1.5.2. Přístupem na webové stránky Subjekt údajů akceptuje aktuálně účinné ustanovení Koncepce, další schválení ze strany Subjektu údajů není nutné.

2. Definice pojmů

Pojmy uvedené v Koncepci ochrany údajů mají následující významy:

2.1. Zpracování údajů: Jakákoliv činnost, nebo souhrn činností při práci s osobními údaji nebo na souborech údajů za využití automatizovaných nebo neautomatizovaných metod, zejména shromažďování, zaznamenávání, systematizace, uspořádání, uchovávání, transformace nebo úprava, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení posíláním, rozšiřováním nebo jiným zpřístupněním, sladění nebo propojení, omezení, vymazání a zničení;

2.2. Správce: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, samostatně nebo spolu s jinými

2.3. Osobní údaj nebo údaj: jakékoliv informace vztahující se na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu („subjekt údajů”); identifikovatelnou je fyzická osoba, která přímo či nepřímo, a to zejména na základě identifikátoru, jako je jméno, číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo na základě jednoho nebo více faktorů týkajících se fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální identity jedince je identifikovatelná;

2.4. Zpracovatel údajů: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné správy, agentura, nebo poskytovatel služby, která jménem správce údajů provádí zpracování dat.

2.5. Subjekt údajů: fyzická osoba, která se zaregistruje na Webové stránce a v této souvislosti poskytuje své údaje uvedené v bodě 8 a 9 níže.

2.6. Externí poskytovatelé služeb: partneři poskytujíci služby, jako třetí osoby, kterých služby Správce nebo provozovatel Webové stránky v souvislosti s poskytováním Služeb přímo nebo nepřímo využívá, a kterým budou nebo mohou být Osobní údaje předány za účelem poskytování vlastních služeb, resp. kteří mohou pro Společnost předat Osobní údaje. Za Externí poskytovatele služeb se považují i poskytovatelé, kteří nespolupracují ani se Společností, ani se žádným ze Správců, ale tím, že mají přístup k Webovým stránkám, shromažďují údaje o Subjektech, které mohou být vhodné pro identifikaci Uživatele, buď jednotlivě, nebo v kombinaci s jinými údaji. Při poskytování hostingových služeb Společnost považuje za externího poskytovatele i Dotčenou osobu, pokud jde o činnosti zpracování údajů, kterou Dotčená osoba vykonává v úložném prostoru, který používá;

2.7. Koncepce: Tato koncepce Společnosti o zpracování údajů.

3. Osoba a činnost správce

Název: WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Sídlo: H-2051 Biatorbágy, Budai út 16. Registrační číslo: Cg.13-09-174957, registruje Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Firemní soud Soudního dvora hlavního města) Telefon: +36 1 451-4851, +36 1 550-0185 E-mail: info@wae.hu

Základní principy zpracování údajů

4.1. Zpracování údajů musí být zákonné a spravedlivé a z hlediska subjektu údajů transparentní. Společnost zpracuje jenom údaje stanovené zákonem nebo poskytované Subjekty údajů, pro účely definované níže. Rozsah zpracovaných osobních údajů je přiměřený cíli zpracování údajů a nemůže být překročen.

4.2 Zpracovávané údaje musí být pro účel zpracování osobních údajú potřebné, a musí být relevantní, přesné, a v případě potreby aktualizované.

4.3. Ve všech případech, kdy Společnost má v úmyslu použít Osobní údaje pro jiné účely, než byl účel jejich původního záznamu, informuje o tom Dotčenou osobu a získá její předchozí výslovný souhlas nebo ji poskytne možnost zakázat používání osobních údajů.

4.4. Shoda Společnost nekontroluje zadané Osobní údaje. Za shodu poskytnutých osobních údajů bude odpovědná pouze osoba, která je poskytla.

4.5 Omezené uchovávání Uchovávání musí být provedeno v takové formě, která identifikaci subjektů údajů umožňuje pouze po dobu potřebnou k dosažení cílů zpracování osobních údajů.

4.6. Ochrana údajů osoby mladší 16 let Osobní údaje osoby, která nedosáhla věku 16 let, mohou být zpracovávány pouze v případě souhlasu dospělé osoby, vykonávající rodičovskou kontrolu. Společnost nemá možnost ověřit oprávněnost osoby, která ho kontaktuje, respektive obsah jejího prohlášení, proto Subjekt údajů nebo osoba provádějící nad ním rodičovskou péči zaručuje, že příspěvek je v souladu s právními předpisy. V případě absence prohlášení o souhlasu Společnost neshromažďuje osobní údaje týkající se subjektu údajů, který nedosáhl věku 16 let.

4.7. Kromě zpracovatelů a Externích poskytovatelů definovaných v této Koncepci Správce nepředá třetím stranám Osobní údaje, které zpracovává. Jakékoliv zpracování osobních údajů by mělo být prováděno způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření. Ve vztahu k tomuto ustanovení tvoří výjimku využívání údajů v statisticky agregované formě, která nemůže obsahovat v žádné formě jiné údaje, schopné identifikovat Subjekt údajů. V některých případech - úřední výzva ze strany soudu, policie, soudní řízení za porušení autorských, majetkových práv, nebo za porušení jiných práv, nebo za důvodné podezření z porušení práv, poškození zájmů Společnosti, ohrožení poskytování služeb atd. - Společnost zpřístupní třetím osobám dostupné osobní údaje Subjektu údajů.

4.8. Opravu, omezení nebo odstranění jím zpracovávaných Osobních údajů Společnost oznámí Subjektu údajů, a také osobám, kterým předtím odevzdal Osobní údaje za účelem Zpracování. Oznámení se může vynechat, jestliže Zpracování, s ohledem na jeho účel, neporušuje oprávněný zájem Subjektu údajů.

4.9. Podle nařízení Společnost není povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, Společnost totiž není orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt, činnosti Společnosti nezahrnují operace, které vyžadují pravidelné, systematické a rozsáhlé monitorování Subjektů údajů, dále činnosti Společnosti nespočívají ve zpracování zvláštních kategorií údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

5. Právní základ pro zpracování údajů

5.1 Článek 6 GDPR stanoví, v jakých případech se mohou zpracovat osobní údaje Subjektů údajů: „a) | subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; c) | zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; e) | zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody Subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

5.2. Vzhledem k povaze činnosti Společnosti, právní základ pro zpracování dat je především dobrovolný, výslovný souhlas Subjektu údajů, založený na přiměřených informacích (Infotv. § 5. odst. (1) písmeno a) a po vzniku jakéhokoli smluvního závazku mezi Společností a Subjektem údajů na bodech 5.1.b) a 5.1.c) výše uvedeného nařízení. Subjekt údajů dobrovolně kontaktuje Společnost, dobrovolně registruje a dobrovolně využívá službu Společnosti. Při absenci souhlasu Subjektů údajů Společnost zpracovává údaje pouze v případě, že ji k tomu zákon jednoznačně zmocňuje.

5.3. případě, že zpracování dat je založena na souhlasu, správce musí být schopen prokázat, že Subjekt údajů dal souhlas ke zpracování svých osobních údajů.

5.4. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat ohledně zpracování údajů, jehož právním základem je výše uvedený bod 5.1) Nařízení. Subjekt údajů své odvolání může podat písemným prohlášením, zaslaným na e-mailovou adresu info@wae.hu. Na základě odvolání správce trvale odstraní osobní údaje Subjektu údajů z databáze. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, jakož ani zákonnost zpracování podle výše uvedených bodů 5.1.b) a/nebo c) Nařízení.

5.5. Přenos dat Zpracovatelům definovaným v této Koncepci je možný bez zvláštního souhlasu Subjektu údajů. Vydání osobních údajů třetím osobám nebo orgánům - pouze pokud zákon nestanoví jinak - je možné výlučně z úředního rozhodnutí nebo v případě výslovného předchozího souhlasu Subjektu údajů.

6. Účel zpracování údajů

Osobní údaje musí být ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem. Společnost usiluje o to, aby zpracovala pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro dosažení cíle zpracování údajů a jsou vhodné k dosažení cíle. Osobní údaje mohou být zpracovány pouze v rozsahu a trvání požadovaném k dosažení cíle.

Účel zpracování údajů podle výše uvedených: identifikace Subjektu údajů, kontakt se Subjektem údajůposkytnout Subjektu údajů informace stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobemzřízení a plnění právních transakcí mezi Společností a Subjektem údajů, patřících do oblasti činnosti Společnostiv případě využití služby podléhající zaplacení poplatku, výběr poplatku, fakturaceplnění povinností Správce, provádění práv Správcepříprava analýz a statistik, rozvoj služeb - na tento účel Správce používá pouze anonymizované údaje, neumožňující osobní identifikaciochrana práv Subjektu údajů.

7. Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Společnost zpracuje pouze osobní údaje poskytované Subjektem údajů, neshromažďuje údaje z jiných zdrojů.

8. Rozsah zpracovaných údajů

Společnost zpracuje pouze osobní údaje poskytované Subjektem údajů. Zpracované údaje jsou následující: Údaje zpracované Společností mohou být zařazeny do následujících skupin podle účelu zpracování údajů: Údaje potřebné k registraci. Při registraci subjekt údajů poskytne své jméno, název firmy, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jakož i aktuální typ vozidla. Právní základ pro zpracování údajů je souhlas Subjektu údajů, primárním cílem zpracování údajů je registrace poskytování služeb nabízených Webovou stránkou. Nahrané dokumenty . Subjekt údajů má možnost, v některých případech povinnost nahrát obrázky určitých osobních dokumentů. Společnost navrhuje, aby z těchto dokumentů (jak je uvedeno v bodě 10 níže) byly vymazány osobní údaje, které nejsou potřebné k transakci mezi oběma stranami a nejsou požadované ze strany Společnosti. Pokud Subjekt údajů publikuje obrázek dokumentu, který obsahuje osobní údaje, právním základem zpracování údajů je souhlas Subjektu údajů. V případě fotografií účelem zpracování údajů je poskytování služeb této stránky.Fakturační údaje. Pokud Subjekt údajů poskytne Společnosti plnění za úhradu, údaje spojené s fakturací a platbou zpracuje Společnost (způsob platby údaje použitého platebního nástroje, v případě fakturace jméno, adresa, daňové identifikační číslo kupujícího). Právním základem zpracování údajů je částečně souhlas subjektu údajů a částečně i daňová a účetní legislativa. Účelem zpracování údajů je fakturace a vybírání poplatků.

Údaje, dokumenty poskytnuté v rámci ověřování. o Subjekty údajů mají možnost identifikovat se podle postupu uvedeného v bodu č. 11 níže. Dokumenty jsou zpracovány tak, jak je popsáno v bodu č. 11. Účelem správy údajů je kontrola inzerenta a inzerovaného vozidla. Kromě výše uvedených údajů společnost zpracuje technické údaje včetně IP adresy, jak je popsáno v bodu č. 13.

9. Popis procesu zpracování údajů

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí, je Subjekt údajů, který poskytne informace při registraci nebo při pozdějším vstupu na Webovou stránku. Informace uvedené na registračním formuláři jsou povinné, pokud není výslovně uveden opak. Subjekt údajů samostatně poskytne údaje, Společnost neposkytuje v tomto ohledu žádné povinné pokyny, nestanoví požadavky na obsah. Subjekt údajů výslovně souhlasí s zpracováním údajů, které poskytl. Kromě informací požadovaných Společností Subjekt údajů má právo na poskytnutí dalších informací ve svém profilu a právním základem pro zpracování dat v takovém případě je dobrovolný souhlas Subjektu údajů. V případě, že Subjekt údajů se registroval na reklamní akci uspořádanou společností (např. na Facebooku) a poskytne tam požadované údaje, přijímá koncepci pro zpracování údajů spojené s touto reklamní akcí. V tomto případě zadáním údajů Subjekt údajů se neregistruje na Webových stránkách, ale dá svůj souhlas ke zpracování jím zadaných údajů podle ustanovení uvedených v prospektu reklamní akce.

10. Zpracování údajů souvisejících s dokumenty

Na webové stránce je možné, v případě povinné výzvy uvedené na webové stránce je závazné pro Subjekty údajů zpřístupnit své osobní dokumenty Společnosti, s cílem umožnit vznik právní transakce mezi stranami. S výjimkou případů, kdy to společnost povinně předepisuje, Subjekt údajů má možnost zveřejnit dokumenty s vymazanými osobními údaji. Pokud Subjekt údajů údaje neodstraní, v případě zpřístupnění souhlasí se zveřejněním údajů. Pokud Společnost nepředepisuje zveřejnění dokumentů s osobními údaji a umožňuje vymazání údajů, potom Společnost neodpovídá za případné zveřejnění.

11. Ověření

Účelem procesu ověřování je umožnit společnosti ověřit pravost Subjektu údajů. Společnost ověří, zda Subjekt údajů, který naznačuje úmysl uzavření smlouvy, je skutečně fyzickou osobou. Po ověření společnost vymaže fotografie a údaje z Webové stránky, ale uloží je do jiného úložiště do zániku právního základu pro zpracování údajů. Účelem zpracování údajů je ověřit Subjekty údajů i zřízení právní transakce a po jejím vzniku podpora zákonného plnění.

12. Zpracování údajů za účelem reklamy, zasílání zpravodajů

Pokud Subjekt údajů dá svůj souhlas, Společnost pomocí poskytnutých kontaktů kontaktuje Subjektu údajů a metodou přímého oslovení mu pošle reklamu. Reklamu lze zaslat poštou, po telefonu (včetně SMS) nebo e-mailem (včetně Messenger), podmínkou je v každém případě souhlas Subjektu údajů. Subjekt údajů svůj souhlas může kdykoliv odvolat bez udání důvodu.

13. Cookies

Systém společnosti může automaticky zaznamenat IP adresu počítače Subjektu údajů, datum zahájení návštěvy nebo v některých případech - v závislosti na konfiguraci počítače - typ prohlížeče a operačního systému. Takto zaznamenané údaje nemohou být propojeny s jinými osobními údaji. Údaje jsou zpracovány výlučně pro statistické účely. Soubory cookie umožňují Webové stránce rozpoznat, identifikovat a evidovat předcházející návštěvníky Webových stránek. Soubory cookies pomáhají Společnosti jako provozovateli Webové stránky optimalizovat Webovou stránku, aby Webová stránka své služby vytvořila přizpůsobené zvyklostem Subjektů údajů. Cookies jsou také vhodné, aby: si pamatovali nastavení Subjekt údajů. Subjekt údajů je nemusí znovu nastavit, když přejde na novou stránku,pamatují si předtím zadané údaje, takže tyto nemusí být znovu zadány,analyzují používání webové stránky, aby tato fungovala v důsledku rozvojů realizovaných za použití takto získaných informací v nejvyšší možné míře v souladu s očekáváním Subjektu údajů, aby Subjekt údajů mohl snadno najít hledanou informaci monitoroval účinnost našich reklam. Pokud Společnost na webové stránce bude zobrazovat různé obsahy přes externí webové služby, může to mít za následek uložení několika cookies, které nejsou pod dohledem Společnosti a tato nemá žádný vliv na to, jaké údaje shromažďují tyto webové stránky nebo externí domény. O těchto souborech cookies, poskytují informace Pravidla pro danou službu. Společnost používá soubory cookies k zobrazování reklam pro Subjekty údajů prostřednictvím služeb Google a Facebooku. Údaje se zpracovávají bez zásahu člověka. Subjekty údajů mohou vymazat cookies ze svého prohlížeče (obvykle v sekci ochrany údajů v nastaveních). Zákazem používání souborů cookies Subjekt údajů potvrzuje, že bez souboru cookie provoz webových stránek není plnohodnotný.

14. Přenos údajů

Společnost je ze zákona oprávněna odeslat osobní údaje třetí osobě pouze tehdy, pokud k tomu Subjekt údajů jasně dal svůj souhlas - při poznání rozsahu přenášených dat a příjemce osobních údajů. Společnost je oprávněna a povinna předat příslušným orgánům všechny Osobní údaje, které má k dispozici a které zákonně uchovává, když toto předání osobních údajů je jeho právně závaznou povinností uloženou ze strany orgánů nebo právním předpisem. Za takovýto přenos dat a z toho pocházející následky nemůže být zodpovědná Společnost. Společnost vždy dokumentuje přenos údajů a vede záznamy o přenosech údajů.

15. Zpracování údajů

Společnost je oprávněna využívat zpracovatele údajů. Zpracovatelé údajů nevydají samostatné rozhodnutí, jsou oprávněni postupovat pouze podle smlouvy uzavřené se Společností a v souladu s přijatými pokyny. Společnost kontroluje práci zpracovatelů údajů. Zpracovatelé údajů jsou oprávněni zapojit dalšího Zpracovatele údajů pouze se souhlasem Společnosti. Společnost může využívat pouze zpracovatelů údajů, kteří poskytují dostatečné záruky na implementaci vhodných technických a organizačních opatření k zajištění shody zpracování údajů a ochrany práv dotčených osob. Zpracovatel údajů nesmí využívat dalšího zpracovatele údajů bez příležitostného nebo obecného písemného povolení Společnosti. V případě obecného písemného povolení zpracovatel údajů informuje Společnost o jakýchkoliv plánovaných změnách týkajících se využití dalších zpracovatelů nebo jejich výměny, a tím umožňuje Společnosti vznést námitky proti takovým změnám.

Společnost uvede v Koncepci využité zpracovate údajů. Zpracovatelé údajů, které Společnost využívá:

- Lion Communications Slovakia s.r.o.

- MACH MOTORS s.r.o.

- SUCHOMEL NEW s.r.o.

- AUTO-MOTO JAGER s.r.o.

- WAE Kft.

- SpiritCom Kft.

- Mediator Group Kft.

16. Externí poskytovatelé služeb

Společnost využívá externích poskytovatelů služeb, se kterými spolupracuje. Ohledně osobních údajů zpracovávaných v systémech externích poskytovatelů služeb, jsou směrodatné ustanovení vlastních předpisů poskytovatelů externích služeb na ochranu osobních údajů. Společnost vynaloží maximální úsilí, aby externí poskytovatel služby zpracovával osobní údaje, které mu byly předány, v souladu se zákonem, a aby je používal výlučně pro účely Subjektem údajů schválené, nebo vymezené v této Koncepci. Společnost v rámci této Koncepce informuje Subjekty údajů o přenosu dat pro externí poskytovatele služeb. Externí poskytovatelé služeb: - dynamicline Bt.- Zuriel Kft.- Deninet Kft.

17. Úkoly související s bezpečností údajů

Společnost zajišťující bezpečnost údajů, provede technická a organizační opatření a vytvoří procesní ustanovení, která jsou potřebná k uplatnění příslušných právních předpisů, a předpisů na ochranu osobních údajů a důvěrnosti. Společnost přijme vhodná opatření na ochranu údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním, vymazáním nebo zničením, stejně i před náhodným zničením a poškozením, a také před nastávající nedostupností v důsledku změn v používané technologii. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, jež s sebou zpracování nese, zavede správce vhodná technická a organizační opatření, aby byla zaručena úroveň bezpečnosti, která odpovídá stupni rizika. V kontextu výše uvedeného Společnost: o stanoví opatření na ochranu před neoprávněným přístupem, včetně softwaru a ochrany hardwaru a fyzické ochrany (ochrana přístupu, ochrana sítě); o přijme opatření k zajištění možnosti obnovení datových souborů, pravidelné bezpečnostní zálohování; o zajišťuje ochranu před viry.

18. Trvání zpracování

Společnost vymaže osobní údaje: a) pokud se ukáže, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, Společnost neprodleně provede vymazání; b) pokud o to požádá Subjekt údajů (s výjimkou zpracování dat ze zákona); Subjekt údajů může požádat o vymazání údajů, které jsou zpracovány na základě dobrovolného souhlasu Subjektu údajů. V takovém případě Společnost vymaže údaje. Zamítnout výmaz je možné pouze tehdy, pokud právní předpisy povolují zpracování dat. O zamítnutí žádosti na vymazání a o právním předpisu, který umožňuje zpracování údajů, Společnost poskytuje informace v každém jednotlivém případě. c) pokud se ukáže, že údaje jsou neúplné nebo nesprávné - a tento stav nemůže být vyřešen zákonně - za předpokladu, že smazání nevylučuje zákon; d) v případě, že účel zpracování zanikl nebo lhůta pro ukládání údajů uvedená v zákoně vypršela; Vymazání může být zamítnuto (i) pokud je zpracování osobních údajů povoleno zákonem; a (iii) na ochranu a výkon práva. O zamítnutí žádosti na vymazání Společnost každopádně informuje Subjekt údajů s uvedením důvodu zamítnutí žádosti. Po splnění žádosti o vymazání osobních údajů již není možné rekonstruovat předchozí údaje, které byly vymazány (odstraněny). Zasílání informačních bulletinů Společností může být zrušeno prostřednictvím odkazu na zrušení odběru. V případě zrušení odběru Společnost vymaže osobní údaje Subjektu údajů v databázi informačního bulletinu. e) v případě nařízení soudem nebo Národním úřadem pro ochranu údajů a svobodu informací; V případě, že soud nebo Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací pravomocně nařídil vymazání údajů, Správce vykoná výmaz. Namísto odstranění Společnost - při současném informování Subjektu údajů - omezuje používání Osobních údajů, pokud o to požádá Subjekt údajů, nebo pokud na základě dostupných informací lze předpokládat, že odstranění by poškozovalo oprávněné zájmy Subjektu údajů. Takto blokované osobní údaje mohou být zpracovány pouze do té doby, dokud přetrvává účel zpracování údajů, který vylučuje odstranění osobních údajů. Správce označí zpracovaný osobní údaj, v případě, že uživatel zpochybňuje jeho správnost či přesnost, přitom nesprávnost nebo nepřesnost nelze jednoznačně zjistit. V případě zpracování údajů nařízeném právním předpisem je pro vymazání údajů směrodatný právní předpis. V případě vymazání údajů Společnost tyto údaje upraví tak, aby nebyly vhodné pro identifikaci. Pokud to vyžaduje zákon, Společnost zničí nosič obsahující osobní údaje.

19. Práva Subjektů údajů související se zpracováním údajů

19.1. Současně s navázáním kontaktu Společnost informuje Subjekt údajů o zpracování dat. Kromě toho Subjekt údajů má právo kdykoli požádat o informace o zpracování dat. Subjekt údajů má právo získat zpětnou vazbu od Společnosti o tom, zda probíhá zpracování jeho osobních údajů a pokud zpracování těchto dat probíhá, má nárok na přístup k osobním údajům a na získání informace: o účelu zpracování údajů, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly oznámeny nebo budou oznámeny, o plánovaném trvání uchovávání osobních údajů, nebo pokud to není možné, o aspektech určení tohoto období. Subjekt údajů má právo požádat Správce o opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, které se vztahují na něj a může vznést námitku proti zpracování takových osobních údajů. Také má právo podat stížnost adresovanou dohlednému orgánu, nebo v případě, že údaje nejsou získávány od Subjektu údajů, má právo na všechny dostupné informace odkazující na jejich zdroj.

19.2. Subjekt údajů má právo požádat Správce údajů, aby bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se ho týkají. Se zřetelem na účely zpracování má Subjekt údajů právo požádat o doplnění - mimo jiné prostřednictvím dodatečného prohlášení - neúplných osobních údajů.

19.3. Subjekt údajů může požádat Společnost, aby bez zbytečného odkladu odstranila veškeré osobní údaje vztahující se na něj, s výjimkou zpracování údajů nařízených zákonem. Společnost informuje Subjekt údajů o vymazání.

19.4. Subjekt údajů může vznést námitky proti zpracování jeho osobních údajů tak, jak je to stanoveno v zákonu o informacích.

19.5. Žádost o informace, opravu, vymazání, může Subjekt údajů předložit písemně v dopise zaslaném na adresu sídla, pobočky Společnosti, nebo e-mailem na adresu Společnosti: info@wae.hu.

19.6. Subjekt údajů může požádat, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud Subjekt údajů zpochybňuje přesnost zpracovaných Osobních údajů. V tomto případě se omezení vztahuje na časové období, po které Společnost může kontrolovat přesnost osobních údajů. Společnost označí u ní zpracovaný osobní údaj, v případě, že Subjekt údajů zpochybňuje jeho správnost či přesnost, nesprávnost nebo nepřesnost však nelze jednoznačně zjistit. Subjekt údajů může požádat, aby Společnost omezila zpracování jeho Osobních údajů i v případě, že zpracování je nezákonné, ale Subjekt údajů nesouhlasí s vymazáním zpracovaných osobních údajů a místo toho žádá omezení jejich používání. Subjekt údajů může požádat, aby zpracování jeho Osobních údajů Společnost omezil i v případě, že účel zpracování se uskutečnil, ale Subjekt údajů od Společnosti vyžaduje jejich zpracování za účelem předkládání, uplatňování a ochrany právních nároků.

19.7. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném a interoperabilním formátu a předat je jinému správci, aniž by mu v tom bránil správce, kterému osobní informace poskytl.

19.8. Pokud Společnost nevyhoví příslušné žádosti o opravu, blokování nebo vymazání údajů, musí písemně odůvodnit zamítnutí žádosti o opravu, zablokování nebo zrušení údajů do 30 dnů od doručení žádosti. V případě zamítnutí žádosti o opravu, zrušení nebo zablokování Správce informuje Subjekt údajů o možnosti opravného prostředku a o možnosti obrátit se na Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací.

19.9. Subjekt údajů výše uvedené prohlášení týkající se výkonu svých práv může provést na kontaktech správce údajů uvedených v bodě 2.

19.10. Pro uplatnění vašeho práva podat stížnost (článek 77 GDPR) kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk Sochora 27, Praha 7,; https://www.uoou.cz/ V případě porušení jeho práv na základě Subjekt údajů má právo obrátit se na soud. Rozhodnutí ve věci samé patří do pravomoci soudního dvoru. Řízení se může začít - podle výběru Subjektu údajů - před soudním dvorem podle bydliště nebo podle přechodného pobytu dotyčné osoby. Správce údajů na požádání informuje Subjekt údajů o opravných prostředcích.